Promovare economică

Promovarea exporturilor româneşti

Reguli generale de export
 
■ Obiectiv: Stabilirea regimului general aplicabil exporturilor din Statele Membre ale Uniunii Europene, pe baza principiului libertăţii de a exporta şi pentru a stipula procedurile care permit Uniunii să implementeze, când este necesar, măsuri necesare de supraveghere şi protecţie.
■ Cadrul Juridic Comunitar: Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2603/20.12.1969, privind stabilirea regimului comun aplicabil exporturilor (Jurnalul Oficial L 324/27.12.1969), modificat şi completat, prin: Regulamentele (CEE) nr. 2604/20.12.1969 (Jurnalul Oficial L 324/27.12.1969) şi nr. 3918/19.12.1991 (Jurnalul Oficial L 372/31.12.1991).
            ■ Sinteza: Se instaurează principiul conform căruia exporturile din Comunitatea Europeană către terţe ţări este liber, fără restricţii cantitative. Totuşi, acest principiu al libertăţii de a exporta nu interzice Statelor Membre menţinerea sau introducerea de restricţii cantitative sau de a interzice, justificat, unele exporturi, pe motive legate de moralitate, ordine şi securitate publică etc;
În anul 1992, au fost eliminate toate derogările de la principiul libertăţii de a exporta, acordate statelor membre în legătură cu exportul anumitor produse.
■ Domeniul de aplicare: Acest regulament se aplică tuturor produselor industriale şi agricole acoperite de Tratatul Comunităţii Europene (CE). Cu privire la produsele agricole, acesta este complementar reglementărilor care stabilesc organizarea comună a pieţelor agricole, precum şi celor speciale, pentru produse agricole transformate.
Din punct de vedere geografic, se aplică tuturor ţărilor terţe. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2604/1969 din 20 decembrie 1969 a extins Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2603/1969 pentru a acoperi şi Departamentele franceze de peste Mări.
            ■ Proceduri de informare şi consultare: Regulamentul stabileşte procedura comunitară de informare şi consultare premergătoare implementării de măsuri de protecţie.
■ Măsuri de protecţie: Măsurile de protecţie servesc la prevenirea sau remedierea unor situaţii critice, datorate lipsei unor produse esenţiale, sau pentru a permite îndeplinirea unor angajamente internaţionale asumate de Uniune, sau de către toate Statele Membre, în special cele legate de comerţul cu produse de bază.
            Măsurile de protecţie pot limita exportul către anumite ţări terţe sau exporturile din anumite regiuni ale Uniunii. Totuşi, măsurile nu vor putea fi adotate în cazul produselor agricole care fac obiectul organizaţiilor comune de piaţă şi nici produselor agricole transformate, supuse unor reglementări specifice, adoptate în virtutea art. 308 al Tratatului CE (vechiul art. 235).
            Măsurile de protecţie se adoptă de către Consiliu, prin majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Comisia poate adopta măsuri numai atunci când este necesară o intervenţie imediată.
 
Exportul de bunuri culturale
■ Cadru juridic comunitar: Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3911/09.12.1992, privind exportul de bunuri culturale (Jurnalul Oficial L 395/31.12.1992, cu rectificare în Jurnalul Oficial L 267/19.10.1996). Modificat prin următoarele acte: Regulamentele Consiliului (CE) nr. 2469/16.12.1996 (Jurnalul Oficial L 335/24.12.1996); nr. 974/ 14.05.2001 (Jurnalul Oficial L 137/19.05.2001) si nr. 806/ 14.04.2003 (Jurnalul Oficial L 122/16.05.2003).
■ Sinteza: Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3911/09.12.1992 se aplică bunurilor culturale care aparţin uneia din categoriile prevăzute în Anexă şi în special produselor rezultate din săpături arheologice şi părţilor separate provenind din monumente artistice, istorice şi religioase sau din şantiere arheologice .
Exportul de bunuri culturale este supus prezentării unei licenţe de export care este valabilă în toată Comunitatea. Licenţa poată fi refuzată dacă bunurile culturale în cauză se regăsesc în categoria tezaurelor naţionale conform legislaţiei naţionale.
 
Produse şi tehnologii cu dublă utilizare controlate la export
„Produsele cu dublă utilizare” sunt produse sau tehnologii create pentru uz civil, dar care pot fi utilizate şi pentru folosiri militare sau pentru producere de arme de distrugere în masă.     
Toate Statele Membre s-au angajat să controleze exportul acestor produse în deplină conformitate cu obligaţiile şi angajamentele pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca membru al regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaţionale la care este parte.
In scopul garantării respectării angajamentelor internaţionale ale UE şi Statelor Membre, în materie de neproliferare, s-au adoptat reglementări pentru supunerea produselor cu dublă utilizare, inclusiv software şi tehnologii, unui control efectiv atunci când sunt exportate în afara Comunităţii.
■ Cadrul Juridic Comunitar: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare (Jurnalul Oficial L 159/30.06.2000, cu o rectificare în Jurnalul Oficial L 176/15.07.2000).
Agenţia Naţională de Control a Exporturilor (ANCEX) din subordinea Ministerului Afacerilor Externe este autoritatea competentă în acest domeniu din România. Pe site-ul ANCEX sunt disponibile informaţii necesare pe această temă, inclusiv legislaţia din România în acest domeniu ( www.ancex.ro ).
 
Credite de export
La nivelul UE, sprijinul direct al guvernului sau in numele guvernului pentru exportul de mărfuri si servicii se poate acordă în condiţiile respectării prevederilor Deciziilor 2001/76/CE şi 2001/77/CE şi Directivei 98/29/CE şi constă în: garantarea sau asigurarea creditelor de export; finanţarea directă / indirectă şi refinanţare sau prin intermediul ratei dobânzii; o combinaţie a celor două categorii de instrumente menţionate.
Legislaţia comunitară în domeniul creditelor de export (menţionată mai sus) are la bază, în cea mai mare parte, aranjamentele şi înţelegerile din cadrul OCDE. Principalul aranjament, care este transpus în legislaţia comunitară, este cel privind „îndrumările” pentru susţinerea oficială a creditelor de export/Arrangement on Guidelines for officially supported export credits menit a crea un cadru pentru utilizarea creditelor de export în scopul evitării distorsionării comerţului;
În domeniul agriculturii promovarea exportului pentru o serie de produse se realizează prin acordarea de restituţii la export pe baza diferenţei dintre preţurile mondiale (mai reduse) şi cele europene (mai mari), pentru care există reglementări sectoriale specifice.

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR ROMÂNI !!!

05.10.2018

In atentia cetățenilor români care au reședința sau domiciliul în circumscriptia Consulara a Consulatului General al Romaniei la Istanbul ( jurisdictie aici -http://istanbul.mae.ro/node/220 ): Începând cu data de 1 noiembrie 2018,…

Concert-eveniment

21.06.2018

Pentru a celebra Ziua Internationala a iei, Centenarul dar si 140 de ani de relatii Diplomatice Romania-Turcia, ICR Istanbul si CG Istanbul au organizat cu sprijinul Primariei Istanbul si a Departamenului de transport maritim Istanbul, un…

Românii vor fi notificați prin SMS când urmează să le expire pașaportul

14.03.2018

MAE și MAI vor notifica cetățenii prin SMS cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, …